Contacts

Publisher: Zaporizhzhia National University
Editorial Address: Zaporizhzhia, 69600, Zhukovskogo str., 66
Phone: (067) 280-11-71
E-mail: metred@ukr.net